Category Archives: Dự án tưới cảnh quan

Một số dự án tưới cảnh quan đã được FATA lắp đặt và đưa vào vận hành.